ارسال بار داخلی بصورت هوایی

این خدمـات برای بستـه‌های فـوری از طریق پذیرش به صورت 24 ساعتـه در دفاتر فروش شرکت مستقر در فرودگاه‌های کشور قابل انجام می‌باشـد. شایـان ذکـر اسـت ایـن خدمـت به هـر دو صـورت درب بـه درب و هـم‌چنـیـن جمـع‌آوری از درب منـزل و تحـویـل در فـرودگـاه مقصـد قابـل انجـام مـی‌باشـد.

ین خدمـات برای بستـه‌های فـوری از طریق پذیرش به صورت 24 ساعتـه در دفاتر فروش شرکت مستقر در فرودگاه‌های کشور قابل انجام می‌باشـد. شایـان ذکـر اسـت ایـن خدمـت به هـر دو صـورت درب بـه درب و هـم‌چنـیـن جمـع‌آوری از درب منـزل و تحـویـل در فـرودگـاه مقصـد قابـل انجـام مـی‌باشـد.

مشتریـان درخواست خود را جهـت ارسال بستـه پس از تمـاس با واحد ثـبـت سفارشـات، ثبـت می‌نماینـد و در طی هـمان روز تحصیلـداران شـادکس پس از اخـذ بسـتــه از آدرس ایـشـان و ارائه رسید تحویـل، بسته‌های جمع‌آوری شده را به انبـار پردازش بار تحویل می‌نمایند. زمـان تحویـل مرسـولات بستگی به مقصـد مشتـری دارد

این خدمت برای کالاهای غیرفوری و سنگین یا جهت ارسال با هزینه باصرفه تراز طریق کلیه وجوه حمل و نقل به اقصی نقاط جهان مناسب می باشد.

خدمات جانبی ما

  • سرویس درب به درب
  • بیمه باربری اختیاری
  • ارسال طبق زمان تعیین شده
  • کارگزاری گمرکی اختیاری
about
>