ماموریت ما

ایجاد، توسعه و بهره برداري از شبکه ي خدمات بین المللی پستی، کوریری و کارگو مبتنی بر زیرساخت هاي فناوري اطلاعات